Regulamin WPUW

ZARZĄDZENIE NR 52
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu  Wydziału Pedagogicznego

Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
(tekst jednolity: Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.),
w związku z uchwałami Rady Wydziału Pedagogicznego  z dnia  22 stycznia  2013 r. oraz 26  lutego 2013 r.,
postanawia, się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Wydziału Pedagogicznego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Wydziału Pedagogicznego z dnia 26 września 2007 r. (Monitor UW z 2007 r. Nr 7D, poz. 269).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Załącznik Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Pobierz…)

 

ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Pedagogicznego

ZARZĄDZENIE NR 21 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Pedagogicznego