Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | SPOTKANIA AKADEMICKIE QUAERO

SPOTKANIA AKADEMICKIE QUAERO

Ideą przewodnią SAQ jest tworzenie przestrzeni współpracy i wymiany naukowych osiągnięć środowiska akademickiego (pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów UW) oraz wszystkich zainteresowanych. W trakcie spotkań poruszane są zagadnienia pedagogiczne oraz kwestie poszerzające horyzont rozumienia współczesności. Spotkania stwarzają okazję do prezentowania rezultatów badań z różnych dziedzin oraz podejmowania merytorycznej dyskusji nad wybranymi zagadnieniami; odbywają się cyklicznie w formie seminariów, konwersatoriów, mini-konferencji lub warsztatów (w zależności od podjętej tematyki). Spotkania organizowane są we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi i instytucjami zewnętrznymi. Celem SAQ jest nie tylko inspirowanie do podejmowania wyzwań naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych, ale również stwarzanie warunków do odkrywania i kształtowania osobowości uczestników spotkań, a przede wszystkim aktualnych członków Zespołu SAQ (skład zespołu zmienia się średnio co dwa lata). Kształtowaniu osobowości i kultury swobodnego dociekania służą nie tylko warsztaty, ale również autorskie, indywidualne programy kształceniowe.

Kształcenie językowe zapośredniczone studiowaniem obcojęzycznych tekstów to jedna z form proponowanych programów autorskich. Od semestru letniego 2016/2017 w ramach SAQ działa Naukowy Klub Translatologiczny, działający zgodnie z ideą pedagogiki przekładu (Translation(al) Education) autorstwa Małgorzaty Przanowskiej (przedstawienie głównych założeń programu miało miejsce podczas międzynarodowej konferencji INPE w 2016r. w Warszawie). Członkowie Klubu spotykają się albo w zorganizowanych większych grupach (najczęściej w ramach zajęć kursowych) albo w mniejszych, nieformalnych zespołach (lub indywidualnie). Opiekę merytoryczno-naukową nad programem sprawuje inicjatorka NKT, dr Małgorzata Przanowska, w ścisłej współpracy z filologami odpowiadającymi za niuanse stricte językoznawcze. Do współpracy konsultacyjnej zaproszone zostały mgr Paulina Marchlik (język angielski), mgr Katarzyna Więckowska (język francuski), lic. Monika Komorowska (hiszpański) oraz mgr Julia Błaszczyk (język włoski).

Formą działalności edukacyjno-naukowej SAQ są spotkania z zaproszonymi Gośćmi, którzy  najczęściej prezentują rezultaty swoich badań lub poddają próbie nowe pomysły badawczo-interpretacyjne. Niektóre z nich zostały opublikowane, jak na przykład:

– (zmieniony i zredagowany) wykład prof. Katarzyny Gurczyńskiej-Sady (opublikowany w języku angielskim, zob. K. Gurczyńska-Sady, Can we educate a genious. Deliberations on the margins of the writings of Nietzsche, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (243)2017, s.149-160).

W  innych przypadkach, współpraca zaowocowała przygotowaniem  do druku zupełnie nowych tekstów:

– Marcin Wasilewski, Pedagogika Posejdoniosa z Apamei, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (243) 2017, s.177-185;

– Katarzyna Więckowska, Pedagogika osłaniająca. O filozoficznych przesłankach praktyki pedagogicznej przedszkola waldorfskiego, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (243) 2017, s.133-148;

– Klaudia Węc,  Kliniczna hermeneutyka podejrzeń – topologiczna (bez)graniczność. Śladami Jacquesa Lacana, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (236) 2015, s.185-203;

– Andrzej Wiercinski,  Egzystencja hermeneutyczna jako egzystencja fronetyczna: Radykalizm ludzkiej odpowiedzialności, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (236) 2015, s. 204-228).

Od roku akademickiego 2016/2017 dr Urszula Zbrzeźniak (IFiS UW) pełni funkcję konsultantki ds. filozofii współczesnej.

Warto dodać, że naukowa działalność SAQ to również zaangażowanie w wydarzenia akademickie odbywające się poza wydziałowymi murami. Osoby związane z SAQ (Dominika Depta-Marel, Barbara Lipińska, Magdalena Rzepka, Maja Stelmach, Małgorzata Przanowska, Andrzej Wierciński, Urszula Zbrzeźniak) brały aktywny udział w międzynarodowej letniej szkole Memorial European Summer School in Philosophy and Education zorganizowanej w 2016 roku w Krakowie (http://www.messp.org/3344955-messp-european-hosts-and-themes).

Cechą charakterystyczną SAQ jest podejmowanie prób budowania przestrzeni dla integralnego doświadczenia nauki, sztuki (kreacji artystycznych) i edukacji, czego przykładem może być przygotowywanie autorskich plakatów przez studentki Wydziału Pedagogicznego UW (zob. Archiwum strony – prace Lindy Olejniczak, Sylwii Podbielskiej, Olgi Orłowskiej) lub spoza uczelni (plakat Gosi Montf). Mgr Sylwii Podbielskiej SAQ zawdzięcza stworzenie i redagowanie blogu: www.pofilozuj.blogspot.com

Na uwagę zasługują również spotkania dyskusyjne i warsztaty zorganizowane przez studentów lub doktorantów WPUW (zob. cykl „SAQ w Czytelni” oraz spotkania warsztatowo-dyskusyjne). Uczestnicy SAQ wspierają również osoby twórcze, zaangażowane w urzeczywistnianie własnych pomysłów i realizację autorskich projektów. Należy tutaj wymienić mgr Patrycję Sawicką – animatorkę społeczno-kulturalną i pedagog mediów, dramatopisarkę (po studiach debiutowała w ramach OFF Premier w teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu; więcej informacji: zob.: https://patkawkulturze.wordpress.com/https://www.youtube.com/c/patkawkulturzehttps://www.instagram.com/patkawkulturze/) oraz poetkę i pedagog Milenę Zagórowicz, która ostatnio prezentowała zbiór swoich wierszy Zapałka podczas unikalnego wydarzenia Szuflada Sztuki zorganizowanego przez Studentów specjalności “Edukacja artystyczna i medialna” WPUW (1.06.2017r.).

W latach 2011-2017 w ramach Spotkań Akademickich odbyły się następujące wydarzenia:

Spotkania, wykłady, seminaria naukowe:

– M. Foucault, czyli jak trudno pozbyć się „człowieka” (I), dr Urszula Zbrzeźniak (Instytut Filozofii i Socjologii UW), 26.03.2012r.

– M. Foucault, czyli jak trudno pozbyć się „człowieka” (II), dr Urszula Zbrzeźniak (Instytut Filozofii i Socjologii UW), 30.III.2012r.

– Hermeneutyczne koncepcje człowieka: Gadamer – Caputo, prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc (Instytut Filozofii i Socjologii UW), 23.IV.2012r.

– Między byciem a stawaniem się: Kierkegaarda koncepcja egzystencji, mgr Wojciech Kaftański  14.V.2012r.

– Antropologia psychoanalityczna, prof. dr hab. Andrzej Leder (PAN), 21.V.2012r.

–  Hermeneutyka edukacji: Doświadczenie rozumienia jako sposób bytowania człowieka w świecie, prof. dr hab. Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg oraz International Institute for Hermeneutics), 19.II.2013r. (wykład)Spotkanie zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym O/ w Warszawie.

– O tym, że człowieka nie daje się wychować – prawda czy prowokacja filozofów? prof. UP dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 10.IV.2013r. (wykład ukazał się w języku angielskim w „Kwartalniku Pedagogicznym” 1/2017)

– Teatr – człowiek – doświadczenie (przemiany), dr Łukasz Lewandowski (Akademia Teatralna w Warszawie), 15.V.2013r. (*spotkanie zorganizowane dzięki Patrycji Sawickiej)

– Pedagogika kultury – optyka dwoistości i niuansu, dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ), 25.01.2017r.

– Muzyczność kształcenia (konwersatoria z wykładem wprowadzającym), cz.1 Terra (in)cognita – pedagogika a muzyka, 21.03.2017r; cz. 2: Słuchać zmysłowo – agogika wychowująca, 25.04.2017r. UMFC; dr Małgorzata Przanowska (UW); spotkania zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie

Seminaria naukowe:

Protagoras o edukacji i demokracji, seminarium  naukowe z dr Marcinem Wasilewskim (Uniwersytet Łódzki), 16.04.2015r, Wydział Pedagogiczny UW

Ryzyko jako warunek rozwoju –  psychoanalityczne szkice z kryzysu podmiotu, seminarium  naukowe z dr Klaudią Węc (Pracownia Pedagogiczna w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej), 15.10.2014r., Wydział Pedagogiczny UW. Spotkaniu patronowało Polskie Towarzystwo Pedagogiczne / oddział warszawski.

Cykl  spotkań dyskusyjnych „SAQ w CZYTELNI”:

– Zespół SAQ w ogniu pytań: Poradniki (pedagogiczne), 18.03.2014r., Czytelnia Wydziału Pedagogicznego UW (współpraca z pracownikami Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW; koordynacja: studenci WPUW Agata Bachmatiuk, Sylwia Podbielska i Maksym Piekart)

– mgr Elżbieta Litwin-Sondej (studia doktoranckie WPUW), Eksperci i fantasmagorie, 13.05.2014r., Czytelnia Wydziału Pedagogicznego UW (w ramach programu: SAQ – doktorancka próba myśli)

– Krzysztof Kędracki, Rola fotografii w przestrzeni społecznej, 20.05.2014r., Czytelnia Wydziału Pedagogicznego UW

– Dyskusja: Rola mediów we współczesnym świecie – dyskusja wokół artykułu Oczy Duce Umberto Eco; 06.06.2014r., kawiarnia La Petite, ul. Stanisława Noakowskiego 8, Warszawa (inicjatywa i koordynacja: Agata Bachmatiuk)

Spotkania warsztatowo-dyskusyjne:

Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą – metoda Matthew Lipmana, mgr Dominika Depta-Marel, 25.V.2012r. (wieloletni nauczyciel etyki, obecnie doktorantka WPUW)

Podstawy asertywności – mgr Anna Rudzka, 11-12.04.2014r, WPUW (warsztat)

Co jest twoim celem – warsztaty określania priorytetów życiowych, Maksym Piekart (absolwent WPUW), 19.12.2016r.

Rola sztuki w kształtowaniu osobowości w rzeczywistości ponowoczesnej oraz warsztaty: Zaproszenie do twórczości, Milena Zagórowicz, 8.06.2017r.

Meandry przekładania – kształtowanie – wychowanie, prezentacje tłumaczeń i komentarz, Monika Komorowska (tłum. Skarb Pirotina Liany Castello), Julia Błaszczyk (tłum. Spacer roztrzepańca oraz Upadek Gianniego Rodani), Katarzyna Więckowska (tłum. Dół Jaguara – Kaká Werá Jecupé’go), 8.06.2017r.

Spotkania dyskusyjne poza uczelnią:

Film Humani, autor: Jarosław Murawski / reżyser: Katarzyna Trzaska, Teatroteka Fest, Teatr Collegium Nobilium, Warszawa, ul. Miodowa 22/24 (http://www.wfdif.pl/pl/produkcja-filmowa/teatroteka/spektakl/humani); dyskusja po wydarzeniu: Maksym Piekart, Olga Orłowska, Kinga Gudel, Małgorzata Przanowska

Słuchać zmysłowo – agogika wychowująca, 25.04.2017r. – dyskusja po konwersatorium:  Słuchanie a podejmowanie decyzji: Elżbieta Litwin-Sondej, Maksym Piekart, Milena Zagórowicz, Małgorzata Przanowska

Autorskie programy dydaktyczne:

W roku akademickim 2014/2015 (sem. letni) przeprowadzone zostały dwa autorskie, indywidualne programy kształceniowe:

– Tutorial hermeneutyczny (studia doktoranckie WPUW)

– Translatorskie Kształtowanie Dialogiczne – projekt samokształceniowy (studia II stopnia WPUW).

W tym samym roku akademickim została opracowana pierwsza wersja autorskiego programu kształcenia pedagogiczno-translatorskiego, wykorzystana następnie w czasie prowadzenia translatoriów:

– język angielski: Translation and Education oraz

– język francuski: La Tranduction et le sens de l’éducation.

Programy opracowała i przeprowadziła – dr Małgorzata Przanowska, opiekun SAQ.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt: mprzanowska@uw.edu.pl

 

Spotkania akademickie QUAERO – archiwum