Home | STUDIA I STUDENCI | Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności przydatne w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne w stopniu potrzebnym do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka w przedszkolu i w szkole oraz rozwiązywania codziennych problemów w pracy nauczyciela.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych w  integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne, internaty, domy dziecka).

Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

Studia umożliwiają absolwentom kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczającym języka angielskiego doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności metodycznych. Zapewniają znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (CAE).

Podyplomowe Studia Coaching w edukacji

Studia doskonalą kompetencje pedagogiczne. Umożliwiają wspieranie wychowanka w rozwoju osobistym. Rozwijają umiejętności komunikowania się z uczniami i rodzicami. Uczestnicy poznają różne techniki motywowania i stymulowania uczniów do podejmowania trafnych decyzji, odkrywania ich mocnych stron i utwierdzania ich w poczuciu własnej wartości.

Podyplomowe Studia dla nauczycieli drugiego przedmiotu “SZTUKA” (Plastyka) w Szkole Podstawowej

Studia przeznaczone są dla nauczycieli drugiego przedmiotu. Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia lekcji plastyki oraz innych form aktywności plastycznej.

Podyplomowe Studia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szkole

Studia przygotowują nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników administracji szkolnej oraz organizacji współpracujących ze szkołami w ramach planowania, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia w szkole. Koordynowanie programu szkoła promująca zdrowie(zgodnie z nową podstawą programową)na poziomie regionalnym, lokalnym i szkolnym.

Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą

Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

Podyplomowe Studia Wychowanie Przedszkolne Metodą Marii Montessori

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie studentów w zakresie pracy metodą Marii Montessori z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci, indywidualizowania procesu nauczania, współpracy z innymi nauczycielami, z rodzicami wychowanków i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

Podyplomowe Studia Trener-Andragog

Studia mają charakter doskonalący i przeznaczone są dla osób, które ze względu na swoją pracę zawodową zajmują się edukacją osób dorosłych (trenerów wewnętrznych i zewnętrznych), dla menadżerów i specjalistów zajmujących się szkoleniami i rozwojem pracowników, jak również dla osób, które w przyszłości chciałyby wykonywać zawód trenera-szkoleniowca.

Podyplomowe Studia Kompetencje Przywódcze Kadry Kierowniczej Oświaty

Studia adresowane są do osób zajmujących kierownicze stanowiska w oświacie, do każdej osoby pracującej na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, tak publicznej jak i niepublicznej oraz do przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. Studia są także adresowane do pracowników szkół i placówek oświatowych ubiegających się w przyszłości o stanowiska kierownicze w oświacie.

Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego

Studia obejmują szeroko rozumianą problematykę seksualizmu, erotyzmu, wychowania seksualnego, problemów rodziny w aspekcie biomedycznym, psychologicznym, filozoficznym, socjologicznym i kulturowym.

Podyplomowe Studia w zakresie diagnozowania i wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w wieku do 10 lat

Obszar kształcenia stanowi pogranicze pedagogiki  a zwłaszcza pedagogiki małego dziecka w wieku do 10 lat, psychologii dziecka uwzględniającej specyfikę, mechanizmy rozwoju oraz zaburzenia, a także socjologii, w szczególności społecznych kontekstów rozwoju małego dziecka (rola środowiska rodzinnego, grupy rówieśniczej) oraz zagrożeń w tym zakresie.

Podyplomowe Studia – Andragogika

Studia przeznaczone dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych. Pragną poznać najnowsze teorie i modele uczenia się dorosłych oraz wszelkich uwarunkowaniach, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem uczenia się dorosłych przez całe życie.

Podyplomowe Studia “Edukacja Medialna”

Studia dotyczą problemów, jakie rodzą się na styku: dziecko- młody człowiek – kultura współczesna, uczą jak przeciwdziałaćzagrożeniom, które mają wpływ na rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży (przemoc w Internecie, uzależnienia od mediów).Zapoznają z historią prasy, radia, telewizji, z pojęciem ”cyfrowej szkoły” oraz wpływu reklamy na zachowanie człowieka.