Home | STUDIA I STUDENCI | Studenci | Zasady studiowania

Zasady studiowania

Regulamin studiów na UW

TEKST JEDNOLITY Szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW zatwierdzony

Uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego nr 58/2014/15 z dnia 23 czerwca 2015 oraz

Uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego nr 52/2017/18 z dnia 27 marca 2018

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW

 • 1
 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Wydziałem”.
 2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zwanego dalej „Regulaminem Studiów na UW”
 • 2
 1. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów.
 2. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów, może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli:

– nie zdał jednego egzaminu modułowego lub nie przystąpił do egzaminu modułowego z powodu niezaliczenia komponentów Modułu lub,

–  nie zaliczył dwóch przedmiotów niezależnych od Modułów lub,

– nie zdał jednego egzaminu modułowego lub nie przystąpił do egzaminu modułowego z powodu niezaliczenia: komponentów Modułu oraz nie zaliczył jednego przedmiotu niezależnego od Modułu.

W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeśli student nie uzyskał zaliczenia z więcej niż dwóch przedmiotów lub nie zdał/nie przystąpił do dwóch egzaminów modułowych.

Zaliczenie warunkowe zobowiązuje studenta do zaliczenia brakujących lub niezaliczonych przedmiotów/modułów na następnym roku studiów. Zaliczenie warunkowe z danego przedmiotu/modułu można otrzymać tylko 1 raz. Za uzyskanie zaliczenia warunkowego student wnosi opłatę.

 1. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do końca sesji poprawkowej.
 2. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) czy jest to pierwsze warunkowe zaliczenie przedmiotu,

2) postępy w nauce.

 1. Maksymalna liczba punktów ECTS uzyskanych z zaliczeń przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia całego programu studiów wynosi:

na studiach I stopnia – do 60 punktów,

na studiach II stopnia – do 45 punktów

 • 3
 1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów.
 2. Podjęcie studiów w trybie wznowienia może nastąpić od II roku studiów a w szczególnych przypadkach od I roku. Decyzję podejmuje Dziekan.
 3. Wznowienie następuje na te same studia, z których student został uprzednio skreślony. W przypadku wygaśnięcia studiów lub specjalności, Dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach lub specjalności. O wznowienie studiów stacjonarnych może ubiegać się również były student studiów niestacjonarnych, które nie są już prowadzone.
 4. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do końca sesji poprawkowej.
 5. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • liczbę warunków, liczbę powtarzania etapów,
 • średnią ocen z zaliczonych etapów.
 • 4
 1. Student po ukończeniu I roku studiów, który uzyskał średnią co najmniej 4.5 może ubiegać się o podjęcie Indywidualnego Toku Studiów (ITS).
 2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według Indywidualnego Toku Studiów powinien być pracownik naukowy ze stopniem doktora.
 3. Wniosek o Indywidualny Tok Studiów wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w terminie do 15 września. Do wniosku dołącza się projekt programu kształcenia i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach Indywidualnego Toku Studiów.
 4. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego dla studenta studiującego według Indywidualnego Toku Studiów i zatwierdza indywidualny program kształcenia.
 5. Student wraz z opiekunem ustalają program kształcenia i plan studiów, tak aby:

1) zapewniały one możliwość uzyskania efektów kształcenia, określonych dla danego kierunku studiów oraz w przypadku specjalności nauczycielskiej – spełniały wymagania wynikające ze standardów kształcenia nauczycieli.

2) liczba punktów ECTS była taka same jak dla pozostałych studentów i wynosiła minimum 60 ECTS w każdym roku studiów.

 

 • 5
 1. Możliwe jest ustalenie terminu egzaminu, który odbędzie się przed sesją

egzaminacyjną, jednak wymaga to, jak w przypadku pozostałych egzaminów, wpisania w harmonogram i zatwierdzenia przez Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego UW. Egzamin przeprowadzony w tym terminie jest traktowany w protokole egzaminacyjnym jako egzamin „w pierwszym terminie”.

 • 6
 1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić na:
 • studia stacjonarne – w przypadku: bardzo dobrych wyników w nauce;
 • studia niestacjonarne – w przypadkach: osobista sytuacja studenta; średnia ocen.
 1. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do końca trwania semestru.
 2. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dziekan na wniosek studenta, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) osobista sytuacja studenta,

2) możliwości organizacyjne Wydziału.

 1. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach kształcenia, jeżeli takie występują.
 • 7
 1. Egzamin dyplomowy obejmuje co najmniej trzy pytania, co najmniej dwa pytania nie dotyczą pracy dyplomowej.
 2. Ocena końcowa (wynik) egzaminu dyplomowego to średnia ocen z zadanych pytań.
 3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.
 • 8

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi: 18 punktów ECTS (studia pierwszego stopnia), 12 punktów ECTS (studia drugiego stopnia).

 

 • 9
 1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.
 2. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach:

– uzyskanie zgody Dziekana na udział w wybranych zajęciach,

-spełnienie wymagań określonych w sylabusie przedmiotu/modułu.

 • 10
 1. Opiekun międzynarodowej lub krajowej wymiany studenckiej jest powoływany przez Dziekana Wydziału.
 • 11
 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu/modułu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu/modułu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów. Opis przedmiotu/modułu lub zajęć wchodzących w skład modułu, uwzględniający szczegółowe warunki i formę zaliczenia jest opublikowany w USOS.
 2. Student może skorzystać z prawa do rezygnacji z zaliczenia przedmiotu/modułu zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, składa podanie przez informatyczny system obsługi studiów, najpóźniej do końca trwania zajęć.
 3. Za niezaliczenie ponadplanowych zajęć modułowych, tj. wykraczających ponad minimum godzin kontaktowych danego modułu, Wydział pobiera opłatę, zgodnie z Katalogiem Opłat.
 • 12

Student ma obowiązek podpięcia przedmiotów w systemie USOS do programu studiów oraz zgłosić etap do rozliczenia najpóźniej do końca sesji poprawkowej.

 • 13
 1. Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów.
 2. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się przez informatyczny system obsługi studiów, nie później niż do końca sesji poprawkowej.
 3. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan, odpowiadając na wniosek studenta przez informatyczny system obsługi studiów, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) sytuację osobistą studenta,

2) postępy w nauce.

 • 14
 1. Absolutorium to spełnienie wymagań planu studiów, z wyłączeniem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej programem kształcenia.
 2. Student, który uzyskał absolutorium, ale nie zaliczył ostatniego roku seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej może ubiegać się o:
 3. przedłużenie studiów o nie więcej niż trzy miesiące,
 4. powtarzanie ostatniego etapu (roku) studiów.
 5. Jeśli w wyniku powtarzania etapu praca dyplomowa nie zostanie złożona, Dziekan skreśla studenta z listy studentów.
 6. Osoba, która spełniła wszystkie wymagania określone w programie kształcenia, z wyjątkiem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia, może w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych. W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów, kolejne wznowienie jest możliwe tylko na ogólnych zasadach, w tym pod warunkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.
 7. Za powtarzanie ostatniego etapu seminarium dyplomowego student wnosi opłatę za powtarzanie przedmiotu (zgodną z wykazem opłat).
 8. Za wznowienie studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia pobierana jest opłata za powtarzanie ostatniego cyklu (roku) seminarium dyplomowego. Opłata pobierana jest na siedem dni przed wyznaczonym terminem   egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od dnia wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez jej opiekuna. Maksymalna opłata za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego (w wymiarze semestru/roku) nie może być wyższa niż 1/5 (jedna piąta) opłaty za powtarzanie semestru/roku w danym cyklu dydaktycznym.
 9. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić osoba, która zrealizowała pełny program studiów czyli uzyskała absolutorium oraz zaliczyła ostatni etap seminarium dyplomowego.
 10. Ukończenie studiów następuje z dniem zdania egzaminu dyplomowego.
 11. Sprawy podejrzenia o plagiat w studenckich pracach zaliczeniowych i dyplomowych na wniosek prowadzącego zajęcia lub promotora pracy dyplomowej rozpatruje Wydziałowa Komisja Antyplagiatowa.

10 Student ma prawo do złożenia skargi na prowadzącego zajęcia. Skarga będzie rozpatrywana przez kolegium dziekańskie tylko wtedy, gdy:

 1. a) zostanie sformułowana na piśmie i podpisana imiennie przez studenta lub grupę studentów;
 2. b) zarzuty do prowadzącego zajęcia będą uzasadnione w świetle aktów prawnych.
 • 15

Organizacja egzaminów dyplomowych opisana jest w dokumencie Procedura dyplomowania.

 • 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.