Home | REKRUTACJA | Specjalności I i II stopnia

Specjalności I i II stopnia

Wydział Pedagogiczny od roku 2017/2018 prowadzi nabór na nowe kierunki w ramach studiów I i II stopnia

  Studia I stopnia

 1. Pedagogika (profil ogólnoakademicki)

             specjalności:

 1. Andragogika-Organizacja edukacji dorosłych
 2. Animacja kultury i edukacja nieformalna
 3. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie
 4. Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej
 1. Pedagogika małego dziecka (profil praktyczny, studia nauczycielskie)

             specjalności:

 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie
 2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (tylko na studiach stacjonarnych), studia nauczycielskie

Studia II stopnia

 1. Pedagogika (profil ogólnoakademicki)

             specjalności:

 1. Andragogika – Edukacja pozaformalna dorosłych- prowadzenie szkoleń
 2. Andragogika – Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych
 3. Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym
 4. Edukacja artystyczna i medialna (studia nauczycielskie)
 5. Integracja i inkluzja społeczno-edukacyjna
 6. Polityka oświatowa – menedżer oświaty
 7. Studia nad dzieckiem i rodziną
 8. Transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją
 1. Pedagogika nauczycielska (profil praktyczny, studia nauczycielskie)

 specjalności:

 1. Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna*
 2. Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną**
 3. Wczesne nauczanie języka angielskiego (tylko na studiach niestacjonarnych)
 1. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (profil praktyczny, studia nauczycielskie, tylko na studiach stacjonarnych) – studia w języku angielskim

             specjalności:

 1. English for Young Learners and CLIL
 2. English for Young Learners, CLIL and Early Education***

*specjalność przeznaczona dla kandydatów nieposiadających uprawnień do nauczania w przedszkolach i w klasach I-III

**specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania w przedszkolach i w klasach I-III

*** specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, kandydaci muszą znać także język polski