Home | Erasmus + aktualności

Erasmus + aktualności

Komunikat BWZ nr 6/18/SMS/2018/2019

Komunikat BWZ nr 6/18/SMS/2018/2019

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103) – rok akademicki 2018/19

Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”)

na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium

(wyjazd w semestrze zimowym)

UWAGA !

a) Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze zimowym.

b) Studentom zakwalifikowanym w tzw. drugiej turze na wyjazdy w semestrze zimowym przysługuje stypendium w wysokości:

500 euro/miesięcznie – Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

– 450 euro/miesięcznie – Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia.

c) Stypendia będą finansowane z projektu 2017/18, dlatego nie ma możliwości ani przedłużenia ani zmiany terminu wyjazdu na semestr letni.

d) Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.

1. Warunki uczestnictwa i kryteria

studenci, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia;

średnia ocen za ostatni rok akademicki co najmniej 3,49, dozwolony jest 1 warunek;

znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;

pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym
z kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+
(lista niewykorzystanych miejsc w załączeniu);

studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej tury (do marca 2018 r.) mogą uczestniczyć w drugiej turze, ale tylko w ramach wolnych miejsc swojej jednostki macierzystej.

2. Wymagane dokumenty

    1. Podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW (podanie należy napisać samodzielnie, nie ma wzoru tego dokumentu), z:

  1. wskazaniem uczelni zagranicznej, w której kandydat chciałby studiować w semestrze zimowym (można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że w wybranej uczelni możliwe jest zrealizowanie programu studiów zgodnego z kierunkiem studiowanym w UW); jeśli korzysta się z umowy niepokrewnej z kierunkiem studiowania na UW w podaniu należy wskazać nazwę wydziału/instytutu uczelni zagranicznej, na którym chciałby kandydat studiować.

  2. uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.

Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora Erasmus (mobilności) macierzystego wydziału / instytutu.

    1. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego oraz zaświadczenie o braku warunków lub liczbie warunków na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd;

    2. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą;

    3. Oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów w ramach LLP Erasmus, Erasmus Mundus i/lub Erasmus+.

UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.

3. Termin składania dokumentówdo 9 lipca 2018 r.

4. Miejsce składania dokumentów

Biuro Współpracy z Zagranicą UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28

Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.30 – 14.00.

5. O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa od zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie studenta w semestrze zimowym występuje BWZ.

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim do wszystkich krajów zostanie otwarta po 9 lipca br.

Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl).

Sylwia Salamon

Warszawa, 03.04.2018r. Uczelniany koordynator programu Erasmus+